Integrativna medicina spaja metode klasične i komplementarne medicine pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba domena i na taj način omogućava pacijentima sveobuhvatni pristup zdravlju, kako u očuvanju zdravlja tako i u dijagnostici i lečenju bolesti. Ona podrazumeva jedan holistički pristup čoveku u okviru koga se ljudsko biće posmatra kao neraskidiva celina tela, uma i duha koja je u neprekidnoj interakciji sa prirodnom i socijalnom sredinom u kojoj zivi. Upravo takav holistički pristup definiše integrativnu medicinu, njene ciljeve i principe.

Cilj je da se objedine sve metode lečenja koje imaju efekta što pruža najkvalitetniji način lečenja i poboljšanja opšteg stanja organizma, pri čemu pacijent aktivno učestvuje i uči kako da sačuva svoje zdravlje i predupredi nastanak bolesti.

Osnovni princip integrativne medicine je lečenje uzroka poremećaja zdravlja, a ne samo njegovih posledica koje se manifestuju kao niz simptoma ili bolesti. Uzroci se pronalaze u međusobno zavisnom sistemu povezanosti čovekove telesne fiziologije sa psiho-emocionalnim aktivnostima, čovekovim okruženjem, ishranom, načinom života itd. Na ovaj način leči se čovek u celosti, a ne samo bolest. Pogled na zdravlje i bolest jedne osobe je potpuno individualan i uvek uključuje posmatranje ravnoteže između date osobe i okolnosti i uslova u kojima živi.